การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด

การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด
การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด
การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด
การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด
การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด

👉บัญชีจะประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ๆ คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
เลข 1 = สินทรัพย์
เลข 2 = หนี้สิน
เลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น
เลข 4 = รายได้
เลข 5 = ค่าใช้จ่าย
👇
🙂สินทรัพย์ (Asset)หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ใอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร อาคาร เป็นต้น
.
🙂หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต โดยการชำระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยการที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า
.
🙂ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ หลังจากหักหนี้สินทั้งสินออกแล้ว
(Equity = Assets – Liabilities)
.
🙂รายได้ (Income) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ เป็นต้น
.
🙂ค่าใช้จ่าย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือ การลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *