การชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

การชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

การชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

 

 

✅ การชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
.
👉 “ตราสารอิเล็กทรอนิกส์” คือ ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์
.
👉 “ผู้ให้บริการ” คือ ผู้ให้บริการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลรัษฎากร
.
✅ ประเภทตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องชำระอากร เป็นตัวเงิน จำนวน 5 ตราสาร ประกอบด้วย
1. จ้างทำของ
2. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
3. ใบมอบอำนาจ
4. ใบมอบฉันทะ สำหรับให้ลงมติ ในที่ประชุมของบริษัท
5. ค้ำประกัน
.
การยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการขอเสียอากร
1. เข้าสู่ระบบ
2. กรอก/นำส่งข้อมูล
ผู้มีหน้าที่เสียอากรเป็นตัวเงินต้องใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งชำระเงินค่าอากรโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ก่อนกระทำตราสารหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *