ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

📌 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 🗂
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากการอุปโภคบริโภค นั่นคือมูลค่าของสินค้าและบริการที่ขาย ยกตัวอย่างวิธีในการคำนวณดังนี้
.
ภาษีขาย = ยอดขาย x 7%
ภาษีซื้อ = ยอดซื้อ x 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งสิ้นเดือน = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
จะเห็นได้ว่ายิ่งมียอดขายมาก ก็คือการมีฐานภาษีมูลค่าเพิ่มมาก ก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้นนั่นเอง
.
📌 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจะแบ่งออกได้เป็น 6 กรณีดังนี้
🗂 ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าและให้บริการ ได้แก่ มูลค่าสิ่งที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายสินค้า หรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์อื่นใดที่คิดได้เป็นเงิน
.
🗂 ฐานภาษีสำหรับการส่งออกสินค้า ได้แก่ มูลค่าสินค้าส่งออกโดยให้ใช้ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต และภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมอากรขาออก
.
🗂 ฐานภาษีการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ กรณีรับขนคนโดยสาร ได้แก่ มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสาร
กรณีรับขนสินค้า ได้แก่ มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม
และประโยชน์อื่นใด ที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศ
ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนสินค้านั้น ออกนอกประเทศ
.
🗂 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้า ได้แก่ มูลค่าของสินค้านำเข้าโดยให้ใช้ราคา C.I.F. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ตามที่กำหนด ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นที่กฎหมายกำหนด
.
🗂 ฐานภาษีกรณีขายยาสูบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ มูลค่าสินค้าที่ได้มาจากการหักจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจำนวนเต็มของราคาขายปลีกของสินค้า โดยให้คำนวณจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในจำนวนเต็มของราคาขายปลีก
.
🗂 ฐานภาษีกรณีพิเศษ กรณีผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนต ่ากว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือราคาตลาด
ในวันที่ความรับผิดเกิดเป็นฐานภาษี สินค้าขาดจากรายงานสินค้าคงเหลือ จะถือว่าเป็นการขาย ให้ใช้ราคาตลาดของสินค้าที่สูญหาย เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าคงเหลือ หรือ สินทรัพย์ถาวรคงเหลือ ณ วันที่เลิกกิจการ จะถือเป็นการขาย ให้ใช้ราคาตลาด ณ วันเลิกประกอบกิจการเป็นมูลค่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *