ภ.ง.ด.93 กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

V\ภ.ง.ด.93 กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้ที่ชำระล่วงหน้าตามแบบ ภ.ง.ด.93 กรณีบุคคลธรรมดามีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

  กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้รับล่วงหน้าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องนำส่งภาษีล่วงหน้า โดยเฉลี่ยรายได้ที่ได้รับล่วงหน้านั้นเป็นรายปีและยื่นภาษีของแต่ละปีล่วงหน้า ด้วยแบบ ภ.ง.ด.93  และเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีนั้น ๆ จะต้องนำรายได้ที่เฉลี่ยไว้รวมคำนวณเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง และสามารถนำภาษีที่เสียตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาเครดิตออกจากภาษีที่ต้องเสียตาม ภ.ง.ด.90 ได้

กรณีตัวอย่าง

ข้อเท็จจริง

       นายสม ทำสัญญาให้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโครงเหล็กและติดป้ายโฆษณามีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อัตราค่าเช่า 1,200,000 บาทต่อปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียวจำนวน 3,600,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ท่านได้ใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยได้นำค่าเช่าทั้งหมดที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 เพื่อชำระภาษีล่วงหน้าโดยทำการเฉลี่ยค่าเช่าตามส่วนจำนวนปีที่ให้เช่า ดังนี้

  1. ปี 2560 เฉลี่ยค่าเช่า 4 เดือน (1 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) เป็นเงินได้ 400,000  บาท
  2. ปี 2561 เฉลี่ยค่าเช่า 12 เดือน (1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 61) เป็นเงินได้ 1,200,000 บาท
  3. ปี 2562 เฉลี่ยค่าเช่า 12 เดือน (1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 62) เป็นเงินได้ 1,200,000 บาท
  4. ปี 2563 เฉลี่ยค่าเช่า 8 เดือน (1 ม.ค. ถึง 31 ส.ค. 63) เป็นเงินได้ 800,000 บาท

           เมื่อถึงกำหนดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละปีภาษี ท่านได้นำจำนวนภาษีชำระล่วงหน้าตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ของแต่ละปีภาษี จึงขอหารือว่า การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 93 และการนำจำนวนภาษีที่ชำระล่วงหน้าไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระแต่ละปีภาษี ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย            

      กรณีที่ทำสัญญาให้เช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อัตราค่าเช่า 1,200,000 บาทต่อปี และผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราวเดียว จำนวน 3,600,000 บาท เงินค่าเช่าที่ได้รับทั้งหมดเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับล่วงหน้า ท่านมีสิทธินำค่าเช่าจำนวนดังกล่าวไปเฉลี่ยเป็นรายปีชำระตามส่วนแห่งจำนวนปีหรือเศษของปีของอายุการเช่าได้ แล้วยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 พร้อมภาษีเงินได้ที่คำนวณได้จากค่าเช่าที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยในปี 2560 ให้เริ่มเฉลี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาเช่าถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนปี 2561 ถึงปี 2562 ให้เฉลี่ยเต็มปี และปี 2563 ให้เฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี นาย ก มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 โดยนำเงินค่าเช่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจึงนำจำนวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 แต่ละฉบับมาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวนได้ในแต่ละปีภาษี

ที่มา  หนังสือข้อหารือกรมสรรพากรที่ 07/02/1684  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *