หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) คืออะไร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

📌📋 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) คืออะไร?
“หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” คือ หนังสือที่ ผู้จ่ายเงินซึ่งได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับ ผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการหักภาษีประกอบการยื่นภาษีประจำปี
.
📌 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำคัญอย่างไร?
– สามารถนำไปยื่นกับกรมสรรพากรเพื่อลดจำนวนภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้
– ในกรณีที่ถูกหักภาษี ไว้มากกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระทั้งปี สามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นเพื่อขอคืนภาษีได้
.
👉 หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ต้องได้รับเมื่อไหร่?
– กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเหน็จ ฯลฯ (เงินได้ตามมาตรา 40(1) (2)) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี
– กรณีจ่ายเงินได้อื่นๆ (เงินได้ตามมาตรา 40(3)-(8)) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
.
🧐📋 ได้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย มาต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?
.
1. ต้องได้รับหนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ ผู้จ่ายมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
ฉบับที่ 1 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ”
ฉบับที่ 2 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน”
.
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือรับรอง เพราะถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาตอนนำไปใช้ลดภาษี หรือ ขอคืนภาษีสิ้นปี
– ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้จ่ายเงิน (ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
– ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้รับเงิน (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)
– วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
– จำนวนเงินที่จ่าย และ จำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้
– ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *